NONDISCRIMINATION NOTICE

Section 1557 is the nondiscrimination provision of the Affordable Care Act and prohibits discrimination on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in certain health programs or activities.

The Health Provider complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. The Health Provider does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. The Health Provider:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

You can file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

DISCLAIMER: Internet Brands, Inc., and MH Sub I, LLC (collectively "Website Service Provider") only provide websites to the Health Provider. Website Service Provider is not the Health Provider. Website Service Provider disclaims any liability arising from or related to this Notice. If you have any questions about this Notice, please contact the Health Provider.

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.

ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa.

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o.

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با

ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.

ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે.